Beloningsbeleid en ANBI Publicatie

Bestuur en vrijwilligers kent geen beloning.

Telefoon- papier- portokosten- reis- en verblijfkosten naar Roemenië worden uit eigen zak betaald.


Financiële verantwoording:

het boekjaar is gelijk aan ieder kalenderjaar.

Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten.

Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken door het bestuur worden vastgesteld.

Aan het begin van het volgende jaar worden deze voorgelegd en besproken met de leden (vrijwilligers) ter verantwoording.

Jaarverslag 2017
Ontvangsten Uitgaven
 2016  2017  2016  2017
Giften particulieren/bedrijven  1.065,00 2.635,00 Transportkosten  2.681,00 3.162,00
Giften kerken  611,09 420,17 Kosten Kerstpakketten  875,00 892,00
Opbrengst stoepverkoop 200,00 Website  33,88 33,88
Oliebollenaktie  1.284,95 1.427,50 Bankkosten  160,10 125,80
Reparatie fiets  43,04
Warmwater pastorie 1.812,58
 Verlies  831,97 1.343,59  Winst 0,00
 3.793,01  6.026,26  3.793,01  6.026,26
Balans 2017
Bezittingen Schulden
1-1-2017 31-12-2017 1-1-2017 31-12-2017
Banksaldo 2.300,70 834,56 Reserve 3.585,65 2.242,06
Overlopende posten 1.284,95 1.407,50
3.585,65 2.242,06 3.585,65 2.242,06