Beloningsbeleid en ANBI Publicatie

Bestuur en vrijwilligers kent geen beloning.

Telefoon- papier- portokosten- reis- en verblijfkosten naar Roemenië worden uit eigen zak betaald.


Financiële verantwoording:

het boekjaar is gelijk aan ieder kalenderjaar.

Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten.

Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken door het bestuur worden vastgesteld.

Aan het begin van het volgende jaar worden deze voorgelegd en besproken met de leden (vrijwilligers) ter verantwoording.

Jaarverslag 2018
Ontvangsten Uitgaven
 2017  2018  2017  2018
Giften particulieren/bedrijven  2.635,00 1.195,00 Transportkosten  3.162,00 2.280,00
Giften kerken  420,17 607,10 Kosten Kerstpakketten  892,00 600,00
Opbrengst (stoep)verkoop      200,00 300,00 Website  33,88 33,88
Oliebollenaktie  1.427,50 1.308,00 Bankkosten  125,80 126,25
Teveel bet.Kerstpakk.2017           88,00 Bijdrage begrafenis Robin 365,46
Warm water pastorie   1.812,58 0,00
 Verlies  1.343,59 0,00  Winst          0,00 92,51
 6.026,26  3.498,10  6.026,26  3.498,10
Balans 2018
Bezittingen Schulden
1-1-2018 31-12-2018 1-1-2018 31-12-2018
Banksaldo 834,56 1.504,03 Reserve 2.242,06 2.334,57
Overlopende posten 1,407,50 830,54
2.242,06 2.334,57 2.242,06 2.334,57