Beloningsbeleid en ANBI Publicatie

Bestuur en vrijwilligers krijgen geen beloning.

Telefoon- papier- portokosten- reis- en verblijfkosten naar Roemenië worden uit eigen zak betaald.


Financiële verantwoording:

het boekjaar is gelijk aan ieder kalenderjaar.

Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten.

Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken door het bestuur worden vastgesteld.

Aan het begin van het volgende jaar worden deze voorgelegd en besproken met de leden (vrijwilligers) ter verantwoording.

Jaarverslag 2022
Ontvangsten Uitgaven
2021  2022 2021  2022
Giften particulieren/bedrijven 1.460,00 1.779,00 Transportkosten 2.430,00 1.974,00
Giften kerken  240,00 830,00 Kosten Kerstpakketten  800,00 800,00
Oliebollenaktie 2.228,00 1.890,00 Website  41,14 73,00
Bankkosten  119,00 137,00
Vergunning verkoop 0,00 0,00
 Verlies  0,00 0,00  Winst       538,00 1.515,00
3.927,00  4.499,00 2.927,00 4.499,00
Balans 2022
Bezittingen Schulden
1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022
Banksaldo 3,453,00 5.032,00 Reserve 4.905,00 6.421,00
Overlopende posten 1.452,00 1.389,00
4.905,00 6.421,00 4.905,00 6.421,00