Beloningsbeleid en ANBI Publicatie

Bestuur en vrijwilligers kent geen beloning.

Telefoon- papier- portokosten- reis- en verblijfkosten naar Roemenië worden uit eigen zak betaald.


Financiële verantwoording:

het boekjaar is gelijk aan ieder kalenderjaar.

Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten.

Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken door het bestuur worden vastgesteld.

Aan het begin van het volgende jaar worden deze voorgelegd en besproken met de leden (vrijwilligers) ter verantwoording.

Jaarverslag 2020
Ontvangsten Uitgaven
 2019  2020 2019  2020
Giften particulieren/bedrijven  1.155,00 2.763,00 Transportkosten  2.283,00 2.556,00
Giften kerken  559,70 477,25 Kosten Kerstpakketten  600,00 750,00
Opbrengst (stoep)verkoop       210,00 210,00 Website  41,14 41,14
Oliebollenaktie  1.750,00 1.471,00 Bankkosten  127,00 118,15
Vergunning verkoop 0,00 46,50
 Verlies  0,00 0,00  Winst       623,56 1.409,46
 3.674,70  4.921,25 3.674,70  4.921,25
Balans 2020
Bezittingen Schulden
1-1-2020 31-12-2020 1-1-2020 31-12-2020
Banksaldo 1.538,13 3.149,09 Reserve 2.958,13 4.367,59
Overlopende posten 1.420,00 1.218,50
2.958,13 4.367,59 2.958,13 4.367,59